Manusia Makhluk Mulia Oleh Mohammad Abdullah, MA | Khutbah Jum’at Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon

Mei 26, 2023 | Artikel Islam

Mari kita berlomba meningkatkan taqwa kepada Allah SWT , karena kemuliaan kita ditentukan oleh ketaqwaan. Orang termulia adalah yang paling bertaqwa kepada Allah SWT.

Saudaraku sekalian, Kita harus bersyukur dilahirkan sebagai manusia. Mengapa ?  karena manusia adalah makhluk yang dimulyakan  di alam semest ini. Memang benar,  manusia adalah makhluk yang lemah  dilihat dari tubuh dan dhohir fisiknya. Tetapi ditinjau dari keadaan jiwa dan kekuatan tersembunyi  di dalamnya, maka nyatalah manusia itu makhluk istimewa.

Allah SWT banyak memberi keistimewaan kepada manusia. Diantara keistimewaan manusia, adalah:

Pertama, Diciptakan Dalam Sebaik-Baik  Rupa

Allah SWT berfirman :

 “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya” (Q.S. At Tiin : 4)

Kedua, Sujudnya Para Malaikat

Firman Allah :

“Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat: “Sujudlah kamu kepada Adam,” maka sujudlah mereka kecuali Iblis; ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. ( Q.S. Al Baqarah : 34)

Ketiga, Diberi Rezeki Yang Baik-Baik

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami  lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. (Q.S. Al Isra’: 70)

Keempat, Ditundukkannya Langit dan Bumi Untuk Manusia.

“Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan”.( Q.S. Luqman 31;20)

 

Dibalik banyaknya kelebihan manusia atas makhluk lainnya adalah karena manusia mengemban misi  khusus di dalam kehidupan ini.  Ada dua misi khusus manusia:

 

Pertama, Misi  Ibadah

 

(QS. 33:72 , 51:56 )

 

“Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku”

( Q. S. adz Dzariyat: 56).

 

“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh”.

(Al Ahzab: 72)

Kedua, Menjalankan Tugas Sebagai Khalifah

(QS. 2:31)

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (Q.S. Al Baqarah :31)

 

Demikianlah. Manusia adalah makhluk yang mulia. Dia akan semakin mulia apabila bisa menjalankan  misi dan tugasnya dengan baik. Prestasi ibadah dan amal shalih akan semakin menguatkan ketaqwaan. Dengan ketaqwaan maka  akan menjadi manusia unggul.

Semoga Allah senantiasa memberi hidayah dan taufiqnya kepada kita, sehingga kita mampu mempertahankan keimanan dan ketaqwaan. Aamiin.

 

 

Berita Terkait

Pembagian Warisan Dalam Islam Berserta Tabelnya

Pembagian Warisan Dalam Islam Berserta Tabelnya

Agama Islam menjunjung tinggi nilai keadilan dan menjadi agama yang sempurna sebab mengatur urusan dunia dan juga akhirat. Dalam urusan warisan didalam islam telat diatur dengan baik dan adil sebagaimana dalil-dalil yang telah kita pelajari selama ini dan juga kita...

Konsep Wisata Halal di Cirebon Harus Cakup Seluruh Aspek

Konsep Wisata Halal di Cirebon Harus Cakup Seluruh Aspek

Cirebon, kota yang kaya akan budaya dan tradisi, terletak di pesisir utara Jawa Barat, telah lama menjadi tujuan favorit para pelancong. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, wisata halal di Cirebon mulai mendapatkan perhatian yang lebih serius. Seluruh elemen yang...

Pin It on Pinterest

Share This